Program wyborczy Mirosława Jarosza

Pragniemy Państwu przedstawić główne założenia naszego programu. Każda z propozycji w nim zawarta pozostaje w zakresie możliwości Samorządu i jest realistyczna. Jest to również zaproszenie do współpracy i uzupełnienie naszej wizji przyszłości Miasta i Gminy Sobótka o przemyślenia i oczekiwania mieszkańców. Razem możemy zrobić więcej.

Oto 6 głównych obszarów działania:

kliknij w poniższy punkt, żeby zobaczyć szczegóły


Na wstępie przedstawimy raport o stanie gminy. Podejmiemy się regulacji wszystkich zobowiązań zaciągniętych przez gminę. Uzdrowienie jej finansów zwiększy bowiem nie tylko wiarygodność gminy, ale pozwoli na korzystanie z funduszy pomocowych Unii Europejskiej. Dostosujemy program inwestycji do możliwości finansowych gminy. Stworzymy system ulg podatkowych i zachęt dla lokalnych przedsiębiorców oraz inwestorów zewnętrznych. Będziemy też wspierać rolników i ich organizacje producenckie.

Zadbamy o urząd przyjazny mieszkańcom i przedsiębiorcom. Zarządzanie gminą nie zza biurka, tylko w terenie, blisko ludzi i ich problemów.

Zadania do realizacji:

 • Uporządkowanie finansów miasta i rozważne gospodarowanie pieniędzmi publicznymi.
 • Opracowanie programu uzbrojenia gminnych terenów inwestycyjnych dla podniesienia jego atrakcyjności dla przyszłych inwestorów.
 • Stworzenie ulg dla prorozwojowych form przedsiębiorczości (m.in. mała gastronomia, mały handel, usługi turystyczne).
 • Promowanie lokalnej produkcji rolniczej, sadowniczej, ogrodniczej i winiarskiej.
 • Skrócenie i usprawnienie procedur załatwiania spraw w urzędzie, ze szczególnym uwzględnieniem inwestycji.
 • Elektroniczny obieg dokumentów.

Stawiamy na rozwój i modernizację infrastruktury komunalnej (wodociągi, kanalizacja) oraz poprawę jakości wody. Opracujemy program budowy chodników we wszystkich miejscowościach gminy i remontów zaniedbanych dróg. Ścieżki rowerowe połączą wioski z Sobótką. Poprawimy system zagospodarowania odpadów, zadbamy też o właściwą jakość powietrza.

Ważna jest dla nas czystość w przestrzeni publicznej oraz bezpieczeństwo, które zagwarantuje m.in. dobre oświetlenie oraz pełny monitoring.

Zadania do realizacji:

 • Usprawnienie monitoringu strat wody.
 • Budowa ronda na ul. Św. Anny dla poprawy bezpieczeństwa komunikacji.
 • Obniżenie krawężników na przejściach dla pieszych dla osób niepełnosprawnych.
 • Modernizacja targowiska gminnego przy pełnej akceptacji społecznej.
 • Rozbudowa cmentarza komunalnego w Sobótce.
 • Poprawa estetyki budynków komunalnych.
 • Budowa i rozbudowa parkingów wokół masywu Ślęży.
 • Budowa toalet w centrum miasta i na parkingach.
 • Rozszerzenie systemu monitoringu w mieście, dostosowanie go do oczekiwań mieszkańców.
 • Zacieśnienie współpracy z lokalną policją i strażą pożarną.

Zmodernizujemy i wyremontujemy placówki oświatowe dla zapewnienia wysokiej jakości edukacji i opieki dla wszystkich dzieci. Sfinansujemy każdą wartościową propozycję zajęć wspierających i rozwijających uzdolnienia dzieci na każdym etapie ich rozwoju. Nie zapomnimy o świetlicach wiejskich, których działalność należy reaktywować.

Zamierzamy wspierać i inicjować rozwój gminnej kultury przez współorganizację imprez, które na stałe wpiszą się w kalendarz kulturalny miasta i gminy. Będziemy promować lokalnych artystów, wspierać stowarzyszenia i wartościowe inicjatywy mieszkańców. Pragniemy zintegrować społeczność miasta i gminy.

Zadania do realizacji:

 • Remonty i rozbudowa szkół w Rogowie, Świątnikach i Sobótce Zachodniej.
 • Wymiana pieców w kotłowni Szkoły Podstawowej nr 1 w Sobótce.
 • Budowa łącznika między obiektami Szkoły Podstawowej nr 1 w Sobótce.
 • Zatrudnienie specjalistów wspomagających pracę nauczycieli – logopeda, psycholog.
 • Wdrożenie systemu doradztwa zawodowego.
 • Zagospodarowanie nowego obiektu ŚOKSiR na potrzeby mieszkańców w różnym wieku.
 • Opracowanie stałego kalendarza imprez kulturalnych i sportowych, atrakcyjnych dla mieszkańców i turystów.
 • Organizacja cyklicznych spotkań lokalnych artystów z dziećmi i młodzieżą gminy i Dolnego Śląska.
 • Odbudowa amfiteatru.

Wykorzystamy atrakcyjność położenia Sobótki dla rozwoju turystyki i rekreacji, poprzez budowę ścieżek rowerowych wokół Ślęży, zagospodarowanie zboczy Janosika i Raduni, wsparcie dla agroturystyki i innych usług turystycznych, przywrócenie komunikacji weekendowej i świątecznej, poprawę starej i rozwój nowej bazy sportowej (w tym basenu krytego).

Deklarujemy wsparcie dla aktywnych klubów i organizacji promujących sport i zdrowy styl życia.

Zadania do realizacji:

 • Stworzenie Punktu Informacji Turystycznej.
 • Wsparcie dla turystyki edukacyjnej – tworzenie ścieżek ekologicznych i przyrodniczych.
 • Rozbudowa już istniejących siłowni zewnętrznych.
 • Modernizacja obiektów sportowych na terenie gminy.
 • Zagospodarowanie ważnych punktów turystycznych na terenie gminy (m.in. kurhany będkowickie).
 • Opracowanie czytelnego podziału środków finansowych na kluby i organizacje sportowe.
 • Nawiązanie współpracy z Lasami Państwowymi i Dolnośląskim Zespołem Parków Krajobrazowych.

Usprawnimy działalność publicznej służby zdrowia. Zadbamy o seniorów i mieszkańców niepełnosprawnych, tworząc dla nich ośrodek aktywnego wsparcia. Zlikwidujemy w ważnych punktach bariery architektoniczne. Zatroszczymy się też o maluchy i zagwarantujemy im miejsca w przedszkolu.

Mogą liczyć na nasze wsparcie wszelkie organizacje pozarządowe i stowarzyszenia, które pracują dla dobra lokalnej społeczności.

Zadania do realizacji:

 • Budowa placów rekreacyjnych wyposażonych w urządzenia do rehabilitacji ruchowej oraz placów zabaw dla dzieci.
 • Zapewnienie mieszkańcom wpływu na wydatkowane przez Samorząd pieniądze poprzez budżet obywatelski.
 • Utworzenie placówki dziennego pobytu dla osób starszych – „Program Senior +”.
 • Organizacja rożnych form kształcenia dla seniorów.
 • Utworzenie Rady Młodzieżowej.
 • Rozbudowa bazy przedszkolnej na terenie gminy.
 • Podjęcie starań o zagwarantowanie podstawowej opieki medycznej w dni wolne od pracy i święta.
 • Podjęcie starań o większą dostępność lekarzy specjalistów na terenie miasta.
 • Pozyskanie nowych podmiotów usług zdrowotnych na bazie gminnych nieruchomości.
 • Rozwiązanie problemu z zadłużeniem czynszowym mieszkań komunalnych (wolontariat na rzecz miasta).

Nawiążemy rzeczywistą współpracę z sąsiednimi gminami oraz starostwem wrocławskim i świdnickim, m. in. w celu przywrócenia komunikacji kolejowej w Sobótce. Przywrócimy dobrą tradycję współpracy w dziedzinie kultury i biznesu z miastami partnerskim w Czechach, Niemczech i Francji.

Przywrócimy ważność Sobótki na mapie Dolnego Śląska i mapie Polski. Pragniemy być dumni z tego miejsca.

Zadania do realizacji:

 • Organizacja imprez atrakcyjnych dla mieszkańców i turystów – m. in. Dni Sobótki.
 • Odtworzenie sekcji promocji Sobótki w strukturach organizacyjnych Urzędu Miasta i Gminy.
 • Nawiązanie współpracy z Lokalną Grupą Działania w Sobótce w celu realizacji zadań promujących to miejsce.
 • Wsparcie lokalnych przedsiębiorców i artystów w działaniach nakierowanych na promocję gminy.
 • Wsparcie istniejących baz turystycznych rozwijających nowatorskie inicjatywy.
 • Przywrócenie współpracy z miastami partnerskimi – czeską Sobotką, francuskim Gauchy i niemiecką Bergą.

NIE OBIECUJEMY, DZIAŁAMY!


Nie obiecujemy. Działamy!

Mirosław Jarosz od 15 lat związany z miejscowością Sobótka pracujący na stanowisku dyrektora szkoły podstawowej nr.1. Kandydat na Burmistrza 2018 mieszkający w okolicach Sobótki, a pracując przebywa w niej nacodzień doskonale znając jej problemy i bolączki, które zamierza zmienić ze swoim zespołem radnych, startując w tegorocznych wyborach na stanowisko Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka.